GARAM Environmental Technology

Đóng góp

GARAM ENVIRONMENT TECHNOLOGY Co,. Ltd
tries to create “Happy World” with love and dream.
  • Phát triển cộng đồng lấy trẻ em làm trung tâm
    Kể từ khi thành lập, công ty đã liên tục quyên góp một số lượng doanh số nhất định. Tất cả nhân viên đang tài trợ cho hơn một đứa trẻ trên một người.
  • Volunteer activity
    In order to help the underprivileged in society, we are conducting corporate social contribution activities in conjunction with local non-profit organizations.
  • There are no posts.